Rodzaje norm społecznych

Prawne

 • Zawarte w przepisach
 • Narzucają sposób zachowania w określonych sytuacjach

Religijne

 • Forma pisemna
 • Regulują zasady funkcjonowania danej społeczności wyznaniowej
 • Mają charakter organizacyjny, moralny i obyczajowy

Obyczajowe

 • Spisane, ale dotychczas nie powstał ich kompletny zbiór
 • Kształtują się w danej grupie społecznej pod wpływem tradycji lub uwarunkowań kulturowych
 • Sytuują określone zachowania w kategoriach: wypada - nie wypada, właściwie - niewłaściwie

Moralne

 • Zazwyczaj forma opisowa, choć mniej precyzyjna niż w normach religijnych
 • Złamanie zasady moralnej często powoduje wyrzuty sumienia u osoby wyznającej określony system wartości
 • Reguły te leżą u podstaw norm prawnych, zwłaszcza w wypadku prawa karnego

Funkcje prawa

Prawo naturalne a pozytywne

Zasady prawa

Hierarchia aktów prawnych

Prawo publiczne i prywatne

Zasady prawa karnego

Prawo cywilne a administracyjne

Struktura władzy sądowniczej w Polsce

Krajowa Rada Sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Stanu

Sprawy cywilne a sprawy karne

Proces cywilny

Proces karny

Zadania prokuratorów

Zadania policji

Kto to jest nieletni?

Odpowiedzialność prawna nieletnich