Ekonomia

Nauka zajmująca się badaniem różnego rodzaju typu zależności występujących w gospodarce. Bada, co wpływa na decyzje zakupowe konsumentów oraz decyzje przedsiębiorców

Rynek

Miejsce, gdzie dochodzi do transakcji kupna i sprzedaży dóbr.

Popyt

Ilość dóbr, którą nabywcy chcą i mogą nabyć po określonej cenie i warunkach.

Na popyt wpływają:

 • dochody nabywców
 • ceny zamienników, substytutów
 • ceny dóbr, które są komplementarne (czyli np. auto + paliwo; żeby auto mogło jeździć, trzeba kupić paliwo)
 • przewidywania, które kształtują ceny w przyszłości
 • preferencje konsumenckie
 • sytuacja gospodarcza

Prawo popytu

Jeśli cena 📈 rośnie, to popyt 📉 maleje.
Jeśli cena 📉 maleje, to popyt 📈 rośnie.

KUPNO - POPYT

Podaż

Ilość dóbr, którą dostawcy chcą i są w stanie wyprodukować i dostarczyć na rynek.

Na podaż wpływają:

 • CENA
 • technologia
 • rodzaj konkurencji
 • oczekiwania związane ze zmianami cen rynkowych
 • eksport i import
 • poziom interwencyjnej polityki państwa

Jeśli cena 📈 rośnie, to podaż także 📈 rośnie, a cena po pewnym czasie 📉 maleje.
Jeśli cena 📉 maleje, to podaż także 📉 maleje.

SPRZEDAŻ - PODAŻ

Każdy jest uczestnikiem rynku, raz po stronie popytu, a raz podaży.

Równowaga cenowa

Zachodzi wtedy, gdy kupujący godzi się nabyć, a sprzedawca sprzedać dane dobro po określonej cenie.

Paradoks Giffena

Jeśli ceny wszystkich dóbr 📈 rosną, a zarobki są ➡ stałe, to 📈 rośnie popyt na najtańsze produkty.

Paradoks Veblena

Polega na wzroście wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr. Wiąże się to z tym, że posiadanie luksusowych produktów pozwala wyróżnić się nabywcom.

Prawo Engla

Jeśli dochody konsumenta 📈 rosną, to wydatki na żywność także 📈 rosną, lecz udział wydatków na żywność w wydatkach ogólnych się zmniejsza.

Efekt snoba

Polega na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowitym zaniechaniu ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe.

Efekt naśladownictwa (owczego pędu)

Przeciwieństwo efektu snoba. Występuje, gdy konsumenci dokonują zakupu określonego dobra lub usługi, albo powstrzymują się od zakupu pod wpływem zachowania innych nabywców.
Paradoks ten wyjaśnia oddziaływanie mody na zachowania rynkowe konsumentów.

Zjawiska i procesy w ekonomii

Inflacja

Wskaźnik cen usług konsumpcyjnych, utrata wartości pieniądza lub wzrost poziomu cen

Wahanie kursu walut

Problem dla firm, które importują lub eksportują produkty

Rozwój nowoczesnych technologii

Każdego dnia przedsiębiorcy muszą walczyć o klienta, ponieważ w dobie Internetu występuje duża ilość konkurencji

Globalizacja

W znaczeniu gospodarczym jest to proces zwiększania zależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych państw. Oznacza to, że coraz częściej produkty z polskich firm są sprzedawane na całym świecie i odwrotnie.

Potrzebne umiejętności w przedsiębiorczości

 • Wykorzystywanie nadarzających się okazji
 • Podejmowanie ryzyka
 • Obserwacja innych
 • Odczytywanie potrzeb klientów
 • Wyciąganie wniosków
 • Rozwiązywanie problemów

Przedsiębiorczość wyróżnia się wieloma cechami oraz chęcią do działania. Niektóre cechy przedsiębiorcy rozwijają się przez całe życie za sprawą zdobywania doświadczenia.

Cechy ułatwiające bycie przedsiębiorczym

 • Odpowiedzialność
 • Asertywność
 • Konsekwencja (odpowiadająca za stabilność)
 • Empatia

Co wpływa na decyzję o założeniu własnego biznesu?

 • Wypalenie zawodowe
 • Szukanie oszczędności bądź dodatkowego zarobku
 • Bezrobocie
 • Przejmowanie biznesów rodzinnych
 • Przechodzenie z czyjegoś biznesu na swój własny (np. fryzjerka otwiera swój własny salon)

Franczyza

System sprzedaży towarów, usług bądź technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami.