Działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły

Prawo przedsiębiorców

Cele prowadzenia przedsiębiorstwa

 • Zewnętrzne - związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w społeczeństwie i wynikającymi z tego obowiązkami (płacenie ZUS itd.)
 • Wewnętrzne - przyświecające przedsiębiorcy podejmującemu działalność (np. hodowla zwierząt, produkcja określonej ilości mebli itd.)

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

PKD to prawnie usankcjonowany zbiór możliwych sektorów i branż, które będą obejmować działalność przedsiębiorcy. Odpowiada za klasyfikację działalności gospodarczych, realizowanych przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze.

Na jakim wniosku rejestrujemy działalność gospodarczą?

CEIDG-1

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ze strony CEIDG

Etapy rejestracji i zakładania działalności gospodarczej

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
 2. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym dla celów VAT
 3. Wybór składek ZUS
 4. Założenie rachunku bankowego
 5. Pieczątka (nieobowiązkowo)
 6. Uzyskanie koncesji/zezwolenia/licencji (zależnie od działalności)
 7. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i SANEPIDu

Rodzaje działalności gospodarczej ze względu na dochodowość

Nastawienie na:

 • przynoszenie dochodu - prowadzą je przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne
 • osiąganie innych korzyści ekonomicznych - prowadzą je między innymi przedsiębiorstwa komunalne1, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
 • osiąganie innych korzyści (działalność non-profit) - przynosi korzyści tj. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenia, pomoc chorym. Nie może generować przychodu właścicielowi; najczęściej prowadzona w formie fundacji

(Wikipedia 🤔)

Dlaczego firmy angażują się w CSR - Corporate Social Responsibility?

CSR to inaczej odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Dzięki CSR działania na rzecz społeczeństwa uznaje się nie jako koszty, a jako inwestycje prowadzące do osiągnięcia zysku. CSR przynosi wiele korzyści, między innymi:

 • Wzrost zainteresowania inwestorów
 • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy
 • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
 • Wzrost konkurencyjności
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników

CSR przyczynia się do lepszej pozycji przedsiębiorstwa na rynku i wyższych zysków, co jest powodem systematycznego doskonalenia działań firm w zakresie CSR.

Przykłady firm

Aviva, Grupa Żywiec S.A., Grupa LOTOS, Microsoft, Prologis, Skanska, Totalizator Sportowy

Źródła finansowania przedsiębiorstwa

 • Wewnętrzne - pochodzące ze środków własnych przedsiębiorstwa; to właśnie one mogą być nazywane źródłem kapitału firmy. Do wewnętrznych form finansowania można zaliczyć wkład własny, zysk netto czy zysk ze sprzedaży aktywów (środków trwałych firmy, np. urządzenia używanego do pracy przez pracowników)
 • Zewnętrzne - pochodzące od zewnętrznych podmiotów, które nie są bezpośrednio związane z przedsiębiorstwem i jego działalnością. Do zewnętrznych form finansowania można zaliczyć kredyt, leasing, dotacje, emisję akcji lub obligacji

Rodzaje przedsiębiorstw ze względu na formę własności

Przedsiębiorstwa:

 • prywatne
  • krajowe
  • zagraniczne
 • publiczne
  • państwowe (własność skarbu państwa i państwowych osób prawnych)
  • komunalne (własność jednostek samorządu terytorialnego)

Crowdfunding - finansowanie społecznościowe

Polega na finansowaniu różnego rodzaju projektów przez społeczność. Ludzie zainteresowani projektem wpłacają wiele drobnych, jednorazowych wpłat. Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu, w formie wcześniej ustalonej.


 1. Przedsiębiorstwa komunalne są własnością jednostek samorządu terytorialnego: województwa, powiatu bądź gminy ↩︎