Gospodarka odrodzonej Polski

Podział Polski na:

  • Polskę A - zabór pruski i część Polski centralnej - dynamiczny rozwój rolnictwa i przemysłu
  • Polskę B - Galicja Wschodnia i Kresy Wschodnie - biedne i zacofane

Podstawa gospodarki państwa - rolnictwo (źródło utrzymania dla ok. 65% ludności kraju)

Brak portu morskiego oraz lini kolejowych - problem rozwiązano na początku lat dwudziestych poprzez wybudowanie portu w Gdyni i w następnych latach doprowadzenie do niego magistrali kolejowej z Górnego Śląska.
Wybudowanie portu w Gdyni, to jeden z największych sukcesów IIRP

Eugeniusz Kwiatkowski

Minister przemysłu i handlu oraz minister skarbu państwa. Uważany z twórcę portu w Gdyni. Zwolennkik etatyzmu - aktywnego udziału państwa w gospodarce i wprowadzania do niej elemetów planowania.

  • Oddłużył gospodarstwa chłopskie
  • Rozpoczął program robót publicznych
  • Przygotował 4-letni plan dotyczący utworzenia COP - Centralnego Okręgu Przemysłowego między Wisłą i Sanem

COP był jednym z najgęściej zaludnionych obszarów w kraju. Miszkało tam ponad 18% mieszkańców IIRP

Centralny Okręg Przemysłowy

z klasówka.onet.pl
światowy kryzys ekonomiczny w latach 1929-1933 spowodował upadek gospodarki polskiej, pogłębiły się różnice między Polską A (zachodnią, uprzemysłowioną) a Polską B (rolniczą, zacofaną gospodarczo); inż. Eugeniusz Kwiatkowski opracował plan 4-letni, który miał przejąć przez państwo udziały w prywatnych przedsiębiorstwach, rozpocząć inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce, komunikacji, aby wyprowadzić Polskę z kryzysu i ujednolicić Polską A i B; w ramach tego planu powstał Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Wisły i Sanu (tzw. „trójkąt bez-pieczeństwa”); elektrownie (Rożnów, Porąbka, Stalowa Wola), zakłady zbrojeniowe (Sanok, Stalowa Wola, Radom), zakłady samolotowe (Mielec, Rzeszów), fabryka samochodów ciężarowych (Lublin), zakłady chemiczne w Dębicy i Niedomicach; budowa rurociągów naftowych i gazowych, sieci kolejowej i drogowej, melioracja gruntów, powstanie nowych miast i osiedli

Sojusz z Francją

Zawarty w lutym 1921 r. Oba kraje zgodziły się na współpracę w wypadku ataku sił niemieckich. Francja była głównym sojusznikiem Polski.

Sojusz z Rumunią

Zawarty w marcu 1921 r. Państwa te zobowiązały się do wzajemnej pomocy militarnej w razie agresji sowieckiej

Traktat w Rapallo

Zawarty w kwietniu 1922 r. Polegał na współpracy wojennej i gospodarczej Niemiec z ZSRR.
Niemcy mogli szkolić swoich lotników oraz kadrę wojsk pancernych na poligonach należących do ZSRR, a w zamian za to Rosjanie uzyskali dostęp do nowoczesnych Niemieckich technologii.

Traktat w Locarno

Obecni na konferencji przedstawiciele: Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy
Zawarty 16.10.1925 r.
Na mocy tego traktatu Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Francuskich i Belgijskich.

Polityka prometejska

Wspieranie grup narodościowych na Wschodzie poprzez finansowanie działalności ukraińskich, kozackich i kaukaskich ośrodków antykomunistycznych przeciwko ZSRR.

Idea "międzymorza"

Idea Piłsudskiego przedstawiona jeszcze przed IWŚ. Zakładała ona stworzenie federacji państw Europy Środkowej pod przewodnictwem Polski.

Traktat o nieagresji z ZSRR

Zawarty 25.07.1932 r. Miał obowiązywać przez 3 lata jednak został przedłużony do 1945 r.

Józef Beck

Był polskim politykiem, wieloletnim ministrem spraw zagranicznych i kontynuatorem idei politycznych Piłsudskiego.

Wojna prewencyjna

Wojna lub działania zbrojne podjęte w celu uprzedzenia ataku przeciwnika i zmuszenia go do zaniechania agresywnych planów. Piłsudski zaproponował rozpoczęcie wspólnej wojny prewencyjnej Francji przeciwko Niemcom, która miała doprowadzić do upadku reżimu Hitlerowskiego.

Deklaracja o niestosowaniu przemocy

Zawarta między Polską, a Niemcami 26.01.1934 r. Pozwoliła na znormalizowanie kontaktów między obydwoma państwami. W obu krajach otworzono ambasady. Okres do początku 1939 r. był jednym z lepszych w relacjach polsko-niemieckich.

Polityka równowagi i zachowania tzw. równych odległości

Była prowadzona przez Piłsudskiego w stosunku do obu sąsiadów. Chciał przez to uniknąć konfliktów.